Yves Saint Laurent – Parfum Rive Gauche – 1974

Yves Saint Laurent – Parfum Rive Gauche – 1974